Mūsu pamatprincipi

Mūsu pamatprincipi nosaka mūsu skolas mērķi un virzienu, un tie tiek izmantoti stratēģiskā plāna izpildē un lēmumu pieņemšanā.

Mūsu misija

Kas mēs esam?

Mēs esam starptautiska kopiena, kas izaicina skolēnus, izmantojot vispusīgu, uz pētniecību vērstu programmu, lai audzinātu izturīgus, globāli domājošus skolēnus.

Mūsu vīzija Kādi mēs vēlamies būt

Iekļaujoši - Uz sadarbību vērsti - Atbalstoši -

Mūsu vērtības Mūsu pamatprincipi

Atbalsts

Skolēnu viedoklis un viņu atbalstīšana ir neatņemama mūsu skolas kultūras sastāvdaļa.

Vispusīgums

Izziņas, radošo, fizisko, sociālo un emocionālo prasmju apguve, no tā arī gūstot prieku, ir ļoti svarīga līdzsvarotai mācību pieredzei.

Godīgums

Godīgums, atklātība, empātija un uzticēšanās ir visa pamatā.

Respekts

Cieņa pret sevi, citiem un apkārtējo vidi virza mūsu domas, rīcību un attiecības.

Iekļaušana

Mēs visi esam ieguvēji no daudzveidīgas kopienas, kurā ikviens jūtas droši, ir novērtēts un jūtas brīvs būt tāds kāds viņš ir.

Elastīgums

Radošums, zinātkāre un spēja pielāgoties ļauj mums īstenot savas intereses un attīstīties izaicinājumu pilnajā pasaulē.

Sadarbība

Spēcīgu kopienu veido iesaistīšanās, saziņa un sadarbība.

Atbildība

Mūsu atbildība ir sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā un rūpēties par vidi.

Drosme

Izaugsmei ir svarīga drosme stāties pretī izaicinājumiem, uzņemties risku un arī kļūdīties.

Ietvars Mūsu darba virziens

Parameters
 • Sniegt neatkarīgu bezpeļņas pirmsskolas (no 2 gadu vecuma) – 12. klases izglītību.
 • Īstenot Starptautiskā bakalaureāta PYP, MYP un Diploma programmas un uzturēt starptautisko akreditāciju.
 • Saglabāt skolas starptautisko identitāti, vienlaikus godinot latviešu kultūru.
 • Pieņemt darbā, attīstīt un motivēt kvalificētu personālu, kas atbalsta LSS vērtības, misiju un vīziju.
 • Mācību valoda ir angļu valoda, vienlaikus godinot skolēnu dzimtās valodas.
 • Apstiprināt un uzturēt tikai tās programmas, kas atbilst stratēģiskajam virzienam, ir finansiāli pamatotas un nodrošina profesionālo attīstību un novērtēšanu.
 • Nodrošināt, ka skolēnu uzņemšana, resursi un kapacitāte ir saskaņota, ilgtspējīga un līdzsvarota ar mūsu skolas vajadzībām.
 • Uzturēt stratēģisko plānu ar sistemātisku izvērtēšanas, atgriezeniskās saites un kopienas iesaistīšanas procesu.
 • Nepieļaut uzvedību, kas kaitē jebkuras personas veselībai, drošībai, neaizskaramībai, labklājībai vai cieņai vai pārkāpj skolas vērtības.

Mācīšanās definīcija Kā mēs mācāmies kopā?

Diversity Statement

LSS kā IB Pasaules skola definē mācīšanos kā visaptverošu, uz pētniecību balstītu un uz skolēnu vērstu procesu. LSS novērtē jēgpilnu un tālāk nododamu mācīšanos, kurā mēs veidojam izpratni, attīstot un izmantojot zināšanas, prasmes un attieksmi. Kā skolēni mēs attīstām un parādām savu izpratni, kad:

 • Izmantojam mācības jaunās situācijās
 • Jautājam, lai paplašinātu savas zināšanas
 • Radām risinājumus
 • Efektīvi iepazīstinām citus ar savām zināšanām
 • Veidojam saiknes starp savām zināšanām
 • Kritiski pārdomājam savu mācīšanos

Daudzveidības deklarācija Kā mēs veidojam globālu kopienu?

Diversity

Latvijas Starptautiskā skola savā kopienā ir apņēmusies ievērot starpkultūru dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas principus un attiecina tos uz skolas pasniedzējiem, administrāciju, skolēniem, vecākiem un darbiniekiem.

 

Dažādību mēs saprotam kā “atšķirību” klātbūtni un atzīstam, ka atšķirības ietver tādus identitātes aspektus kā rase, ādas krāsa, nacionālā izcelsme, tautība, vecums, invaliditāte, neiroloģiskā daudzveidība, dzimums, dzimuma identitāte, reliģija, politiskā pārliecība, sociālekonomiskais stāvoklis, ģimenes stāvoklis vai seksuālā orientācija. Mēs nediskriminēsim nevienas šādas atšķirībām dēļ.

LSS iekļaujošā attieksme ir mūsu skolas ētikas stūrakmens. Katrs mūsu kopienas dalībnieks veicina mūsu daudzveidību. Mēs atzīstam vienlīdzības nozīmi, kad cilvēkiem ir pieejamas iespējas neatkarīgi no atšķirībām un viņi var gūt personiskus panākumus. Taisnīguma veicināšana nenozīmē vienādu (vienlīdzīgu) attieksmi pret visiem, bet gan atzīšanu, ka ikviena vajadzības tiek ievērotas dažādos veidos. Taisnīgas kopienas veidošana nozīmē, ka indivīdiem ir pieejami nepieciešamie instrumenti un atbalsts, lai piekļūtu iespējām.

Mēs esam iekļaujoša kopiena, kas cenšas radīt vidi, kurā cilvēki ir gaidīti, atbalstīti un novērtēti. Mēs vēlamies, lai mūsu kopiena būtu vieta, kur visi tās locekļi var attīstīties un kur mēs saprotam, ka “arī citi cilvēki ar savām atšķirībām var būt pareizi” (IB misijas paziņojums).

Kopienas uzskats: LSS mēs ticam, ka pozitīvas un uz sadarbību vērstas attiecības starp visiem kopienas locekļiem, tostarp personālu, skolēniem, vecākiem un apmeklētājiem, ir būtiskas, lai īstenotu Skolas misiju un šajā Daudzveidības deklarācijā paustās vērtības. Skola nepieļauj tādu uzvedību, kas kaitē jebkuras personas vai grupas drošībai, neaizskaramībai vai cieņai.

Stratēģiskie mērķi Mēs turpinām augt

Individuāli

Attīstīt ieinteresētus un motivētus skolēnus, kuriem tiek radīti izaicinājumi un sniegts atbalsts, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu, kas atbilst viņu dzīvei, interesēm un ambīcijām.

Mācības ir diferencētas, elastīgas un balstītas uz skolēnu atrašanās vietu.

Audzēkņi būs iesaistīti un motivēti meklēt izaicinājumus un veidot izturību.

Kopiena

Attīstīt kopienu, kas ir patiesi iekļaujoša, uz sadarbību vērsta, ieinteresēta un starptautiska.

Visi kopienas locekļi sapratīs, ka katrs cilvēks ir unikāls un vērtīgs un ka viņu rīcība un uzskati ietekmē citus.

Mācības tiks veidotas tā, lai attīstītu cieņu, sadarbību, efektīvu komunikāciju un starptautisku domāšanu, tostarp daudzveidību, vienlīdzību, iekļaušanu un taisnīgumu.

Darbinieki

Pieņemt darbā, attīstīt un noturēt labākos iespējamos darbiniekus, kuri ir ieinteresēti, motivēti un iedvesmoti nodrošināt labākos iespējamos rezultātus mūsu skolēniem.

Izstrādāt sistēmas, struktūras un protokolus, lai atbalstītu nepārtrauktu izaugsmi, noturēšanu darbā un visu darbinieku labklājību.

Darbinieki jūtas novērtēti, atbalstīti un zina, ka viņiem ir iespēja paust savu viedokli par svarīgākajiem jautājumiem, kas viņus skar.

Studentu aģentūra

Attīstīt klimatu, kurā tiek novērtēta un praktizēta studentu viedokļa paušana, izvēle un atbildība par mācīšanos.

Audzēkņi uzņemsies aktīvu lomu savu mācību procesu veidošanā un novērtēšanā.

Audzēkņi jūtas novērtēti, jūt, ka viņiem ir iespēja paust savu viedokli par svarīgākajiem jautājumiem, kas viņus ietekmē, un viņiem ir atbalsts, lai paustu savu viedokli par lietām, kas viņiem ir svarīgas, un rīkotos saskaņā ar tām.

Stratēģiskā plāna grafiks

 • 2021. gada marts – septembris.
  Mēs tikāmies ar vairāk nekā 250 LSS ieinteresētajām personām, lai apkopotu atsauksmes par to, kur LSS būtu jāvirzās nākotnē.
 • 2021. gada oktobris.
  Skolēni, vecāki, skolotāji, administratori un Skolas padome izstrādāja stratēģiskos dokumentus, lai noteiktu mūsu turpmāko virzību.
 • 2021. gada novembris.
  Padome pieņēma šos stratēģiskos dokumentus un izmantoja tos kā pamatu mērķu un prioritāšu noteikšanai.
 • 2021. gada decembris.
  Padome apstiprināja mērķus, ietvaru un uzdevumus, kas tiks izmantoti, lai izveidotu rīcības plānus
 • 2022. gada februāris.
  Vadības komanda izveidoja RĪCĪBAS PLĀNUS, lai palīdzētu virzīt mūsu mērķus.
 • 2022. gada marts – maijs.
  Skolēni, vecāki, skolotāji, darbinieki un administrācija tikās fokusa grupās, lai pabeigtu rīcības plānu izstrādi.
 • 2022. gada augusts.
  LSS 2022-2025. gada stratēģiskais plāns tiek UZSĀKTS!
 • 2022. gada augusts - 2023. gada jūnijs.
  Stratēģiskā plāna 1. gads tiek īstenots.

Galerija

prev

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

Life at ISL

prev